Treść artykułu

Konkurs Fotograficzny „Gmina Więcbork – przyroda i architektura”

Kategoria MGOK Więcbork

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pn. „Gmina Więcbork – przyroda i architektura”

Organizatorem Konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
Tematem Konkursu jest „Gmina Więcbork – przyroda i architektura”.
Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane przez mieszkańców Gminy Więcbork techniką cyfrową, zwane dalej „pracami” lub „fotografiami”, które przedstawiać będą lub łączyć w sobie zarówno walory przyrodnicze, krajobrazowe, jak i architektoniczne Gminy Więcbork
Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii interpretujących temat w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.
Udział w Konkursie wymaga łącznego spełnienia przez uczestnika następujących warunków:
• zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
• samodzielnego wykonania zgodnej/zgodnych z tematem Konkursu fotografii w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie jpeg/jpg, w wielkości nie przekraczającej 20 MB
• przesłania pliku, zawierającego zgłaszaną do Konkursu pracę na adres mailowy mgokwiecbork@poczta.onet.pl do dnia 19.05.2020r.
• podania przez uczestnika następujących danych: imienia i nazwiska uczestnika, adresu zamieszkania uczestnika, daty urodzenia, adresu e-mail uczestnika i numeru telefonu uczestnika oraz tytułu zgłaszanej do Konkursu pracy.
• w nazwie pliku zawierającego pracę uczestnik winien zawrzeć co najmniej nazwisko i imię oraz tytuł pracy.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które:
• zostały wykonane nie wcześniej niż rok przed ogłoszeniem Konkursu,
• nie zwyciężyły i nie zostały wyróżnione w żadnym innym Konkursie,
• nie przedstawiają obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
• nie naruszają praw ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich,
• nie naruszają prawa ani dobrych obyczajów.

Obróbka fotografii przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach tożsamych z zabiegami stosowanymi w ciemni fotograficznej (rozjaśnianie, kontrast, redukcja koloru itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Fotografia, które nie będzie spełniać powyższych wymagań konkursowych, zostanie zdyskwalifikowana. W razie wątpliwości Jury Konkursu co do rodzaju zastosowanych działań, autor fotografii ma obowiązek w ciągu 48h od wysłania informacji przez Organizatora, przedstawić mu plik źródłowy danego zdjęcia. Jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Niespełnienie przez uczestnika warunków konkursu skutkowało będzie wyłączeniem zgłoszonej przez uczestnika pracy z Konkursu. Decyzja w tej sprawie należy do Organizatora.

W razie zgłoszenia przez uczestnika zdjęć w ilości większej niż wskazana, o przyjęciu pracy do Konkursu decyduje kolejność plików nadsyłanych na adres mailowy według daty, godziny, minuty, sekundy przesłania. Decyzja w tej sprawie należy do Organizatora.

W razie zgłoszenia przez uczestnika Organizatorowi wystąpienia problemów technicznych z przesłaniem plików Organizator dopuszcza możliwość udostępnienia uczestnikowi alternatywnej metody dostarczenia prac konkursowych, po indywidualnym ustaleniu możliwości technicznych jakimi dysponuje uczestnik.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie prac spowodowane ich umieszczeniem pod innym niż wskazany powyżej adresem elektronicznym, a także spowodowane problemami technicznymi niezależnymi od Organizatora.

Zgłoszenie pracy/prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wynikających z niego obowiązków uczestnika.

Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż zobowiązuje się do niezgłaszania wobec Organizatora oraz osób, którym Organizator udostępnił prace uczestnika, jakichkolwiek roszczeń związanych z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem prac uczestnika, w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych uczestnika.

Prace będą oceniane przez Jury Konkursu w składzie określonym przez Organizatora.

Prace spełniające wymogi Konkursu poddane zostaną ocenie Jury Konkursu, które na podstawie kryteriów takich, jak zgodność pracy z tematem Konkursu, oryginalność oraz walory artystyczno-kompozycyjne i jakość techniczna pracy, wyłoni zwycięskie prace.

Przed przekazaniem pod ocenę Jury Konkursu, Organizator podda prace anonimizacji polegającej na przypisaniu autorom i zgłoszonym do Konkursu pracom symboli liczbowych.

Decyzja Jury Konkursu, co do wyboru zwycięskich prac, jest ostateczna.

Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Jury Konkursu uczestniczący w posiedzeniu zdalnym.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku najpóźniej do dnia 10 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, iż zgłoszona przez niego praca jest efektem jego osobistej działalności twórczej wobec czego przysługuje mu do niej ogół majątkowych i osobistych praw autorskich, a także prawa zależne.

Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi bezterminowej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz niewypowiadalnej licencji na korzystanie z całości, jak i z dowolnie wybranych fragmentów tej pracy (fotografii oraz jej opisów) na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

NAGRODY Autorzy zwycięskich prac zostaną wyróżnieni nagrodami finansowymi i rzeczowymi. Spośród nadesłanych prac wybrana zostanie również praca, która uzyska największą liczbę polubień w opublikowanym na portalu społecznościowym Organizatora albumie prac konkursowych. Głosowanie odbędzie się w dniach 19.05. – 10.06.2020 poprzez polubienie zdjęć.

Organizator informuje, że:
• administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można nawiązać pod adresem e-mail: mgokwiecbork@poczta.onet.pl
• dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu
• odbiorcami danych osobowych uczestnika Konkursu będą osoby upoważnione przez Organizatora do ich przetwarzania,
• dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
• dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych,
• uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest wymogiem wynikającym z niniejszego regulaminu
• Organizator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka oraz stworzonej przez siebie pracy w ramach promocji Konkursu,

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw uczestników konkursu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.