Treść artykułu

Konkurs Fotograficzny „Ścieżką Natury”

Kategoria MGOK Więcbork

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs organizowany jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, w ramach programu VI Festiwal Ekologiczny Zielono Mi 2017– Pożyteczne Owady przygotowywanego przez Koło Pszczelarzy w Więcborku, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, a współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urząd Miejski w Więcborku.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

5. Tematyka konkursu dotyczy przyrody.

6. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej.

7. Wymagania techniczne:

1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
2. proporcje boków 3:2,
3. orientacja pozioma,
4. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,
5. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
6. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J).
Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan
Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.

8. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.

10. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 22 września 2017 r. (decyduje data wpływu) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork z dopiskiem „Ścieżką Natury”

11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

14. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas podsumowania VI Festiwalu Ekologicznego Zielono Mi 2017– Pożyteczne Owady w dniu 29 października 2017r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.

16. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku w październiku 2017r. .

17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

PLIKI DO POBRANIA:
Regulamin Konkursu Fotograficznego