Treść artykułu

Konkurs na „Kartkę Bożonarodzeniową”

Kategoria MGOK Więcbork

Organizator:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
ul. Pocztowa 2
89 – 410 Więcbork
mgokwiecbork@poczta.onet.pl
tel.: 52 3896825, 52 389 68 26

Celem konkursu jest:
* kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
* prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
* stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
* poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

Prace powinny spełniać następujące kryteria:
* kartka ma mieć charakter okolicznościowy. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. Liczba prac konkursowych z danej placówki jest nieograniczona
* zgodność pracy z tematem
* pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
* prace nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
* prace dostarczone po terminie nie będą oceniane w konkursie   
* prosimy o własnoręcznie wykonane prace  

* Format prac – kartka formatu max. A-5
* Technika prac –dowolna

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek kulturalno – oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja,) z terenu miasta i gminy Więcbork.

Kategorie:
* Przedszkola
* Klasy I – III – Szkoły Podstawowe
* Klasy IV – VI – Szkoły Podstawowe
* Gimnazja

Zasady opisywania prac konkursowych:
Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem / klasa/, adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela.

Termin i miejsce składania prac:
Prace należy dostarczyć do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, do dnia 10 grudnia 2015r.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po analizie wszystkich prac i wyłonieniu najlepszych prac zgłoszonych do konkursu. Prace nie stanowią własności organizatora.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15.12.2015r. o godzinie 11.00 w M – GOK w Więcborku przy ulicy Pocztowej 2.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i  upominki.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.