Treść artykułu

Konkurs na KRAJEŃSKI PRODUKT LOKALNY

Kategorie MGOK Więcbork WDK Sypniewo

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Urząd Miejski w Więcborku
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

2. CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest:
· Odtworzenie klimatu dawnych jarmarków, tradycji Jarmarku Krajeńskiego jako elementu corocznych obchodów Dni Więcborka
· Wyszukanie potraw regionalnych, oraz krajeńskiego rękodzieła mogących stać się wizytówką Krajny.
· Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych.
· Promocja Krajny jak regionu ciekawego pod względem turystycznym, krajobrazowym i kulturowym.
· Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.
· Wspieranie lokalnej tożsamości.
· Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji.

3. TERMINY KONKURSU:

· Konkurs ma charakter otwarty.
· W konkursie mogą wziąć udział podmioty tj. rękodzielnicy, rzeźbiarze, malarze, rolnicy, wikliniarze, rzemieślnicy rzemiosł dawnych, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, osoby prywatne, graficy, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), które złożą wypełnione karty zgłoszeniowe osobiście lub listownie pod adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
z dopiskiem „Konkurs Krajeński Produkt Lokalny” na kopercie w terminie do 31.07.2015 r.
W przypadku listu decyduje data wpływu do wyżej wymienionej instytucji.
· Zgłoszona potrawa, lub wyrób rękodzielniczy powinien zostać zaprezentowany podczas trwania finału konkursu, tj. w dniu 01.08.2015 roku podczas Jarmarku Krajeńskiego 2015 na Plaży Miejskiej w Więcborku.
· Potrawy i wyroby powinny zostać dostarczone na stadion miejski do godziny 16.00. Potrawa konkursowa powinna być przygotowana do degustacji dla komisji. Dopuszcza się sprzedaż innych produktów wytworzonych przez zgłoszone podmioty.

4. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są:
· Potrawy regionalne, które powinny być związane z obszarem geograficznym Krajny, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów, oraz być od dawna znane w okolicy.
· Krajeńskie rękodzieło – produkt lokalny, wytwór artysty, element lokalnej tożsamości, symbol „naszej małej ojczyzny”

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden produkt.
b) Karta konkursowa dostępna jest w siedzibie współorganizatora, tj. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, a także na stronie: www.vxc.pl, oraz Urzędu Miejskiego w Więcborku www.wiecbork.pl
c) Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potrawy bądź rękodzieła każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
d) Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
e) Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie.
f) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PRODUKTÓW:

a) poziom/ walor estetyczny
b) łatwość identyfikacji produktu z Krajną
c) walory smakowe i zapachowe
d) estetyka i sposób podania potrawy do degustacji
e) związek z historią i tradycją regionalną

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele organizatorów oraz goście z zewnątrz.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

· Ogłoszenie wyników nastąpi na zakończenie Jarmarku Krajeńskiego, 1.08.2015r. ok. godz. 20.00
· W każdej z wymienionych kategorii organizator przewiduje GRAND PRIX.
· Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody finansowe ufundowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku oraz pamiątkowe dyplomy.
· Dodatkowo wśród publiczności głosującej na produkt zostanie wylosowana nagroda.
· Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu

karta uczestnika konkursu