Treść artykułu

OFERTA PRACY!!!

Kategoria MGOK Więcbork

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku ogłasza nabór na stanowisko pracy: akustyk/realizator dźwięku

1. Nazwa jednostki:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork

2. Stanowisko pracy: akustyk

3. Wymagania konieczne: kandydatem na wymienione stanowisko akustyka może być osoba, która:
• posiada wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku realizacji dźwięku,
• posiada znajomość obsługi sprzętu elektroakustycznego między innymi firm Allen&Heath oraz Behringer,
• znajomość funkcjonowania urządzeń akustycznych, audiowizualnych, oświetlenia scenicznego oraz nagrań audio,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiada doświadczenie muzyczne,
• posiada prawo jazdy kat. B.

4. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
• doświadczenie na stanowisku akustyka/realizatora dźwięku,
• umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, programy do edycji dźwięku),
• dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, weekendy),
• umiejętność pracy w zespole,

5. Główne zadania wykonywane na stanowisku:
• obsługa techniczna wydarzeń kulturalnych (m.in. nagłośnienie, oświetlenie),
• sporządzanie nagrań audio/video

6. Wymagane dokumenty:
• CV zawierające informacje o posiadanym wykształceniu i opis dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
• podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i inne dodatkowe kwalifikacje.
7. Miejsce i termin składania dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: akustyk”
do dnia 11.01.2019r. do godz. 12:00 (decyduje data faktycznego wpływu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dyrekcja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku spotka się z wybranymi kandydatami na rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzenie umiejętności praktycznych.

Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997r. o ochronie danych osobowych” ( Dz. U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926 z póz. zm.)