Treść artykułu

Ogłoszenie o naborze

Kategoria MGOK Więcbork

OGŁOSZENIE Nr 1/2013

Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

z dnia 11.12.2013r.

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

INSTRUKTORA DS. MUZYKI

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU KULTURY W WIĘCBORKU

 

1.   Określenie stanowiska:

Instruktor ds. muzyki (1/2 etatu)

 

2.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

2a. niezbędne wymagania

– jest obywatelem polskim

– ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu oraz korzysta z pełni praw publicznych

– cieszy się nieposzlakowaną opinią

– posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne

– co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku inst. muzyki  

2b. dodatkowe wymagania:

gra na pianinie

– gra na klarnecie lub innym instrumencie dętym drewnianym

– śpiew

– obsługa komputera

– organizacja pracy własnej

 

3.   Szczegółowy opis zadań zawarty jest w opisie stanowiska pracy i profilu wymagań kwalifikacyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

4.   Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny wraz z opisową koncepcją zajęć;

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

– CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia;

– oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

– kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia;

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

 

5.   Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, 89 – 410 Więcbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór” do dnia 24.12.2013r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona 27.12.2013r.     

Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 30.12.2013r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku.  

Do pobrania:

[dm]32[/dm]

[dm]33[/dm]