Treść artykułu

Razem możemy więcej – projekt sieciowy

Kategorie MGOK Więcbork WDK Sypniewo

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

serdecznie zaprasza

Osoby aktywne chcące włączyć się w działania

na rzecz lokalnej społeczności

na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych

na działania związane z szeroko pojęta działalność kulturalno – oświatowa, obejmująca:

  • kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno – historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,
  • wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną,
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
  • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
  • inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

21.12.2011r godz. 1600

Wiejski Dom Kultury w Sypniewie