Treść artykułu

Regulamin konkursu plastycznego na plakat o tematyce patriotycznej

Kategoria MGOK Więcbork

Regulamin konkursu plastycznego  na plakat o tematyce patriotycznej

„Polska widziana oczami dziecka”

„Więcbork – Niepodległość – Wolność – 1918r.”

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.”
Jan Paweł II

I . założenia ogólne

1.   Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowejszacunku wobec własnego państwa.

2.   Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych, klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Więcbork. Przyjmowane są tylko prace zbiorowe.

3.   Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Święta Niepodległości oraz XV Powiatowego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i odbywa się pod patronatem Burmistrza Więcborka.

4.   Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku.

5.   Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane poprzez strony internetowe:

www.vxc.pl,

www.facebook.com/mgokwiecbork,

www.wiecbork.pl   

II. tematyka, format prac

1.   Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, itp.

Temat 1: przedszkola i szkoły podstawowe:

„Polska widziana oczami dziecka”

Temat 2: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

Więcbork – Niepodległość – Wolność – 1918r.”

2.   Prace muszą być wykonywane w formie plakatu: format 100 x 70cm. Dopuszczalne jest wykorzystanie różnorodnych środków, m.in.: rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii, formy 3D, decoupage, scrapbooking, i innych w celu ukazania przez młodych twórców uczuć skojarzeń i przemyśleń wynikających z analizy źródeł historycznych.

III. przebieg konkursu i terminy

1.   Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie informują uczniów o jego  Regulaminie.

2.   Uczniowie wykonują prace grupowe. Mogą korzystać z opieki artystycznej nauczycieli.

3.   Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.

4.   W terminie do 7 listopada 2013 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy decyduje data stempla pocztowego.

5.   Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).

6.   Jury przeprowadza formalną kwalifikacją prac (zgodność z regulaminem), a następnie  dokonuje ich oceny uwzględniając walory plastyczne i sposób przedstawienia tematu.

7.   Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 1 – 3 szkół podstawowych, klasy 4 – 6 szkół podstawowych,  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

8.   Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

9.   Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana na podany w metryczce adres poczty elektronicznej w terminie do  8 listopada 2013 r. oraz zamieszczona na stronie internetowej. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 11 listopada 2013r. o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku podczas obchodów Święta Niepodległości.

10.               Wystawa pokonkursowa plakatów będzie otwarta od 11 listopada 2013 r. do 25 listopada 2013r.  

IV. nagrody

1.   Zdobywcy pierwszego miejsca w swojej kategorii uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.

2.   Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

V. Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych:

1.   Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.

2.   Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników  konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.

3.   Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

VI. Postanowienia końcowe

1.   Nadesłane w ramach konkursu plakaty nie będą zwracane autorom.

2.   Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie przesyłki.

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.

4.   Szczegółowych informacji udzielają:

Brygida Fertykowska – 523896826,

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89 – 410 Więcbork

 do pobrania:

[dm]30[/dm] [dm]31[/dm]