Treść artykułu

UWAGA!!! Konkurs z nagrodami!!!

Kategorie MGOK Więcbork PROJEKTY

I Jarmark Krajeński

Dni Więcborka 2013

Konkurs na logo,

potrawę regionalną

i krajeńskie rękodzieło.

Krajeński Produkt

Lokalny

REGULAMIN

 

1.       ORGANIZATOR KONKURSU:

 

Samorząd Mieszkańców Więcborka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

 

2.       CEL KONKURSU:

 

Celem konkursu jest:

·         Odtworzenie klimatu dawnych jarmarków, rozpoczęcie tradycji Jarmarku Krajeńskiego jako elementu corocznych obchodów Dni Więcborka

·         Wyszukanie potraw regionalnych, oraz krajeńskiego rękodzieła mogących stać się wizytówką Krajny.

·         Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych.

·         Promocja Krajny jako regionu ciekawego pod względem turystycznym, krajobrazowym i kulturowym.

·         Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

·         Wspieranie lokalnej tożsamości.

·         Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji.

 

3.       TERMINY KONKURSU:

 

·         Konkurs ma charakter otwarty.

·         W konkursie mogą wziąć udział podmioty tj. rękodzielnicy, rzeźbiarze, malarze, rolnicy, wikliniarze, rzemieślnicy rzemiosł dawnych, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, osoby prywatne, graficy, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich), które złożą wypełnione karty zgłoszeniowe osobiście lub listownie pod adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku

ul. Pocztowa 2

89-410 Więcbork

z dopiskiem „Konkurs Krajeński Produkt Lokalny” na kopercie w terminie do 13.08.2013 r.

W przypadku listu decyduje data wpływu do wyżej wymienionej instytucji.

Zgłoszona potrawa, lub wyrób rękodzielniczy powinien zostać zaprezentowany podczas trwania finału konkursu, tj. w dniu 15.08.2013 roku podczas Jarmarku Krajeńskiego

2013 na Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 1, Więcbork.

Potrawy i wyroby powinny zostać  dostarczone na stadion miejski do godziny 15.00. Potrawa konkursowa powinna być przygotowana do degustacji dla komisji.

Dopuszcza się sprzedaż innych produktów wytworzonych przez zgłoszone podmioty.

Logo powinno zostać dostarczone na adres organizatora wraz z kartą zgłoszeniową do 13.08.2013r.

Wyłonione w Konkursie logo będzie w sposób nieograniczony wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Jarmarku Krajeńskiego, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.  

 

4.       PRZEDMIOT KONKURSU:

 

Przedmiotem konkursu są:

·         Logo Jarmarku Krajeńskiego, które stanie się oficjalnym logiem corocznej edycji Jarmarku Krajeńskiego.

·   Potrawy regionalne, które powinny być związane z obszarem geograficznym Krajny, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych  i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali,  tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji  i kultywowanych w danym regionie zwyczajów, oraz być od  dawna znane w okolicy.

·         Krajeńskie rękodzieło – produkt lokalny, wytwór artysty, element lokalnej tożsamości, symbol „naszej małej ojczyzny”

 

5.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

a)      Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden produkt.

 

b)  Karta konkursowa dostępna jest w siedzibie współorganizatora, tj. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku, ul. Pocztowa 2, a także na stronie: www.vxc.pl, oraz Urzędu Miejskiego w Więcborku www.wiecbork.pl

 

c)      Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potrawy, loga, bądź rękodzieła każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie.

 

d)      Niezbędny sprzęt oraz naczynia do przygotowania i prezentacji dań uczestnicy konkursu  zapewniają we własnym zakresie.

 

e)      Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć w konkursie.

 

f)        Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

 

6.       KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PRODUKTÓW:

 

a)      poziom/ walor estetyczny

b)      łatwość identyfikacji produktu z Krajną

c)      walory smakowe i zapachowe

d)      estetyka i sposób podania potrawy do degustacji

e)      związek z historią i tradycją regionalną

 

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,  przedstawiciele  organizatorów oraz goście z zewnątrz.

 

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

 

7.       OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

·         Ogłoszenie wyników nastąpi na zakończenie Jarmarku Krajeńskiego, 15.08.2013r. ok. godz. 20.00

·         W każdej z wymienionych kategorii organizator przewiduje GRAND PRIX, a także nagrodę publiczności.  

·         Laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody finansowe ufundowane przez Samorząd Mieszkańców oraz pamiątkowe dyplomy.

·         Dodatkowo wśród publiczności głosującej na produkt zostanie wylosowana nagroda.

·         Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator  konkursu

 Do pobrania

[dm]27[/dm]