Treść artykułu

WAŻNE ZASADY!!!

Kategoria MGOK Więcbork

Zasady dotyczące funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Cel wdrażania zasad:

 1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.
 2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa odbiorców, pracowników i współpracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Procedury wznawiania działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku:

Stopniowe odmrażanie:

 1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.
 2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością.
 3. Zaniechanie, do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji,  eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
 4. Od dnia 03.06.2020 r. wznowienie bezpośredniej obsługi klienta w biurze Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.
 5. Od dnia 03.06.2020r. wznowienie zajęć indywidualnych (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
 6. Od dnia 08.06.2020r. umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej,  w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2, w poszczególnych salach wprowadza się następujące limity osób:
  1. Sala krajeńska – 5 osób
  2. Sala projekcyjna – 2 osoby
  3. Pracownia plastyczna – 2 osoby
  4. Pracownia teatralna – 0 osób
  5. Akademia Skrzata – 1 osoba
  6. Sala muzyczna – 2 osoby
  7. Sala lustrzana – 8 osób
  8. Studio nagrań – 0 osób
  9. Sala widowiskowa – 110 osób (widownia); 4 osoby (scena)
  10. Sala łańcuchowa – 4 osoby
 7. Od dnia 06.06.2020r. możliwe jest prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa na otwartej przestrzeni, przestrzegając obowiązujących limitów (obecnie do 150 osób), dopuszczalne jest organizowanie przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań video pod warunkiem udostępnienia publiczności nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do sal informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie w nich przebywać.
 2. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło), płyny dezynfekcyjne znajdują się przy wejściu do budynku.
 3. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 4. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
 5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 6. Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 7. Dopilnowanie, aby odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.
 8. Bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 9. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – pomieszczenie socjalne na 1 piętrze.
 10. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.