Treść artykułu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Kategoria PRZETARG

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający – działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborkuprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759).

UZASADNIENIE

Prowadzone przez Zamawiającego postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera sprzeczne informacje.

 

Zamawiający określił  w punkcie 6. podpunkt 2 SIWZ, iż w celu potwierdzenia warunków określonych  pkt. 5 SIWZ wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza oferty:

– oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

co jest niezgodne z ogłoszeniem o przetargu umieszczonym na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem 17994-2013 w punkcie:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć:

 

–  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

–  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.